Opis sprawy

Takie zabezpieczenie uzyskała spółka P. w procesie przeciwko dłużnikowi – spółce M. Zabezpieczenie ustanowił sąd na nieruchomości w użytkowaniu wieczystym spółki M. Następnie zapadło korzystne dla wierzyciela orzeczenie sądu, które uprawomocniło się 2.3.2016 r. i wobec tego hipoteka zabezpieczająca roszczenia spółki P. powinna upaść z dniem 2.4.2016 r., ale spółka P. wniosła o przedłużenie okresu zabezpieczenia hipotecznego. Wynikało to z potencjalnego przedłużenia się procesu, gdyż dłużnik – spółka M. – złożyła zażalenie na postanowienie odrzucające jej apelację. Wprawdzie sąd przychylił się do wniosku wierzyciela, spółki P., ale sąd II instancji dostrzegł w sprawie problem prawny,czy sądowe zabezpieczenie hipoteczne upada z upływem miesiąca od daty prawomocności orzeczenia uwzględniającego powództwo, niezależnie od tego, czy wierzyciel podjął przed tym terminem jakiekolwiek działania dla rozpoczęcia egzekucji.

W ocenie Sądu Najwyższego

SN, do którego pytanie prawne trafiło, nie udzielił odpowiedzi, ale przejął sprawę do rozpoznania, uchylił orzeczenie sądu I instancji i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy.

Ważne
Przepisy KPC przewidują możliwość sądowego zabezpieczenia wierzytelności hipoteką przymusową. Zabezpieczenie to, ustanowione w toku procesu przez sąd, nie może trwać dłużej niż miesiąc, w myśl art. 7541 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, dalej: KPC) jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie wierzytelności, w tym zabezpieczenie hipoteczne, upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu.

Uzasadniając orzeczenie SN przypomniał, że przepis art. 7541 § 1 KPC został przez Trybunał Konstytucyjny uznany za niezgodny z Konstytucją wyrokiem z 25.10.2016 r. (SK 71/13). Toteż w obecnym stanie prawnym, wobec podważenia obowiązywania przepisu ograniczającego trwałość zabezpieczenia hipotecznego, to sąd ma zdecydować o zakresie i długości okresu zabezpieczenia .

Sąd rozpoznający wniosek może więc: wydłużyć okres zabezpieczenia hipotecznego długu, może też ustalić inny zakres zabezpieczenia. Nie musi też działać wyłącznie na wniosek, może także podejmować stosowne decyzję z urzędu, mając jednak na uwadze, że zabezpieczenie ma charakter tymczasowy – uznał w konkluzji SN.