Sąd Najwyższy potwierdził – o zabezpieczeniu hipotecznym może decydować wyłącznie sąd

Opis sprawy

Takie zabezpieczenie uzyskała spółka P. w procesie przeciwko dłużnikowi - spółce M. Zabezpieczenie ustanowił sąd na nieruchomości w użytkowaniu wieczystym spółki M. Następnie zapadło korzystne dla wierzyciela orzeczenie sądu, które uprawomocniło się 2.3.2016 r. i wobec tego hipoteka zabezpieczająca roszczenia spółki P. powinna upaść z dniem 2.4.2016 r., ale spółka P. wniosła o przedłużenie okresu zabezpieczenia hipotecznego. Wynikało to z potencjalnego przedłużenia się procesu, gdyż dłużnik - spółka M. - złożyła zażalenie na postanowienie odrzucające jej apelację. Wprawdzie sąd przychylił się do wniosku wierzyciela, spółki P., ale sąd II instancji dostrzegł w sprawie problem prawny,czy sądowe zabezpieczenie hipoteczne upada z upływem miesiąca od daty prawomocności orzeczenia uwzględniającego powództwo, niezależnie od tego, czy wierzyciel podjął przed tym terminem jakiekolwiek działania dla rozpoczęcia egzekucji.

W ocenie Sądu Najwyższego

SN, do którego pytanie prawne trafiło, nie udzielił odpowiedzi, ale przejął sprawę do rozpoznania, uchylił orzeczenie sądu I instancji i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy.

Ważne
Przepisy KPC przewidują możliwość sądowego zabezpieczenia wierzytelności hipoteką przymusową. Zabezpieczenie to, ustanowione w toku procesu przez sąd, nie może trwać dłużej niż miesiąc, w myśl art. 7541 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, dalej: KPC) jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie wierzytelności, w tym zabezpieczenie hipoteczne, upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu.

Uzasadniając orzeczenie SN przypomniał, że przepis art. 7541 § 1 KPC został przez Trybunał Konstytucyjny uznany za niezgodny z Konstytucją wyrokiem z 25.10.2016 r. (SK 71/13). Toteż w obecnym stanie prawnym, wobec podważenia obowiązywania przepisu ograniczającego trwałość zabezpieczenia hipotecznego, to sąd ma zdecydować o zakresie i długości okresu zabezpieczenia .

Sąd rozpoznający wniosek może więc: wydłużyć okres zabezpieczenia hipotecznego długu, może też ustalić inny zakres zabezpieczenia. Nie musi też działać wyłącznie na wniosek, może także podejmować stosowne decyzję z urzędu, mając jednak na uwadze, że zabezpieczenie ma charakter tymczasowy - uznał w konkluzji SN.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności