Sąd administracyjny nie rozpatrzy skargi w trakcie trwającego postępowania odwoławczego

W postanowieniu z 5.5.2016 r. (III SA/Gd 436/16) WSA w Gdańsku rozpatrywał sprawę wniesienia pisma zatytułowanego „Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa”. Z jego uzasadnienia wynikało, że pismo dotyczy wstrzymania wykonywania decyzji starosty uchylonej w trybie odwoławczym decyzją wojewody, a także decyzji starosty wydanej po ponownym rozpatrzeniu sprawy na skutek postępowania odwoławczego.

Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na decyzje administracyjne. Jak wprost wynika z art. 52 § 1 i 2 ustawy z 30.8.2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej: PPSA), skargę można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed właściwym organem, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Wyczerpanie środków zaskarżenia to sytuacja, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jest to więc kwestia kluczowa przy możliwości wniesienia skargi do WSA.

Sąd zwrócił uwagę, że w rozpatrywanej sprawie od wydanej decyzji starosty wniesiono odwołanie i postępowanie odwoławcze jest w toku. Wojewódzki sąd administracyjny będzie więc miał możliwość dokonania ewentualnej kontroli zgodności z prawem działania organów w sprawie dopiero po jej zakończeniu ostateczną decyzją wojewody i wniesieniu przez skarżącego skargi na tę decyzję. W takim przypadku, po przekazaniu sądowi skargi może on na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 PPSA).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności