Rzeczoznawcy MKiDN w zakresie opieki nad zabytkami – zmiana rozporządzenia

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1811 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 10.9.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami. Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Kultury z 10.5.2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U. poz. 1302). Po zmianie: „w sprawie rzeczoznawców ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami”.

Uprawnienia MKiDN będą nadawane rzeczoznawcom także w zakresie dziedzictwa przemysłowego i zabytków techniki.

Wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy kandydat składa do MKiDN za pośrednictwem Generalnego Konserwatora Zabytków. Po zmianie, do wniosku kandydat na rzeczoznawcę powinien dołączyć:

  • dokumenty lub ich poświadczone kopie potwierdzające posiadane wykształcenie, stopnie lub tytuły naukowe albo stopnie lub tytuły w zakresie sztuki;
  • dokumenty lub ich poświadczone kopie potwierdzające posiadanie praktyki;
  • pisemną rekomendację stowarzyszenia, uczelni lub instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami;
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Przed zmianą kandydat dołączał do wniosku pisemną rekomendację stowarzyszenia, uczelni lub instytucji kultury wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami.

Ponadto dodano zapis, zgodnie z którym przed przekazaniem do MKiDN wspomnianego wyżej wniosku Generalny Konserwator Zabytków może zwrócić się do jednego lub kilku wojewódzkich konserwatorów zabytków o wyrażenie opinii o kandydacie na rzeczoznawcę.

Nadanie uprawnień rzeczoznawcy następuje z dniem wręczenia kandydatowi aktu nadania uprawnień rzeczoznawcy. Osoba, której nadano uprawnienia rzeczoznawcy, przed objęciem funkcji złoży pisemne przyrzeczenie następującej, zmienionej, treści: „Świadomy odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki rzeczoznawcy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością, działając dla dobra dziedzictwa kulturowego.”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego cofnie uprawnienia rzeczoznawcy także w przypadku, gdy rzeczoznawca pomimo pisemnego upomnienia wydaje oceny lub opinie dla podmiotów innych niż wskazane w art. 100 ust. 2 ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.; dalej: OchrZabU), w zakresie innym niż określony w art. 59 ust. 3 pkt 1 i 2 OchrZabU, używając tytułu „rzeczoznawca ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami”. Chodzi tu o to, ze zgodnie z art. 100 ust. 2 OchrZabU, rzeczoznawca ma prawo do wydawania ocen i opinii na rzecz organów ochrony zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Najwyższej Izby Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy czym, rzeczoznawca ma prawo do wydawania ocen i opinii dla podmiotów innych niż wymienione, ale tylko w zakresie określonym w art. 59 ust. 3 pkt 1 i 2 OchrZabU, czyli:

  • oceny wskazującej czas powstania zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę MKiDN, podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium RP lub organ administracji publicznej;
  • wyceny zabytku wykonane przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę MKiDN lub podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Ponadto, rzeczoznawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia z tytułu opracowanej w formie pisemnej oceny lub opinii, na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie tylko na podstawie umowy o dzieło.

Po zmianie, Generalny Konserwator Zabytków:

  • gromadzi i rejestruje kopie ocen i opinii oraz sprawozdania przesyłane przez rzeczoznawców;
  • dokonuje okresowej oceny pracy rzeczoznawców, którą przedstawia MKiDN.

Przed zmianą Generalny Konserwator Zabytków także prowadził listę rzeczoznawców oraz dokumentację dotyczącą listy rzeczoznawców, a także udostępniał listę rzeczoznawców na wniosek zainteresowanych organów, o których mowa w art. 100 ust. 2 OchrZabU.

Ważne
Do postępowań w sprawie nadania lub cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy wszczętych i niezakończonych przed 9.10.2019 r. stosuje się przepisy w nowym brzmieniu. Natomiast Generalny Konserwator Zabytków wyznaczy kandydatom na rzeczoznawców termin, nie krótszy niż 14 dni, na dostosowanie wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do wymagań w nowym brzmieniu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności