Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do Elżbiety Bojanowskiej, podsekretarza w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym stwierdził, że organizacje społeczne, które zajmują się pomocą na rzecz osób bezdomnych wyrażają obawy, że nowe wymogi mogą prowadzić do ograniczenia ich działalności. Dostosowanie obecnych placówek do nowych standardów może wiązać się z koniecznością podjęcia kosztownych i czasochłonnych działań. Dlatego RPO uważa, że należy im zapewnić właściwe finansowanie.

W ustawie z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1310) znalazło się upoważnienie ministra rodziny do określenia w drodze rozporządzenia:

  • standardu podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach,
  • kwalifikacji osób świadczących usługi w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach,
  • standardu obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie, kierując się potrzebą zapewnienia osobom bezdomnym kierowanym do tych placówek właściwego wsparcia.

Organizacje społeczne chcą przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych nad omawianym rozporządzeniem.

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich podjęła uchwałę dotyczącą prac nad rozporządzeniem wykonawczym do znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej. W uchwale tej Komisja podkreśliła, że przepisy rozporządzenia powinny wiązać się z zapewnieniem źródeł finansowania dla podmiotów prowadzących noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie w celu dostosowania świadczonych przez nie usług do wymogów rozporządzenia.

W ocenie organizacji społecznych wprowadzenie standardów nie może prowadzić do ograniczenia organizacjom społecznym możliwości świadczenia pomocy osobom bezdomnym. Jest to możliwe a, jeżeli wprowadzenie standardów nie będzie powiązane z odpowiednim finansowaniem działań niezbędnych do dostosowania obecnie funkcjonujących placówek do nowo wprowadzanych wymogów.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do podsekretarz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą poinformowanie, na jakim etapie znajdują się prace, dotyczące omawianej kwestii.