Nowelizacja precyzuje, że decyzję o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne wydaje się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, Decyzje, o których mowa, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.

Jak wskazują wnioskodawcy (http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-167-19) w uzasadnieniu projektu ustawy doprecyzowanie ma na celu wskazanie, które z wydawanych przez organy gminy w tym wypadku pozwoleń muszą zostać dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.

Projekt oczekuje na opinię Biura Legislacyjnego Sejmu.