Zmiany objęte przepisami powyższej ustawy są kierowane przede wszystkim do przedsiębiorców i w założeniu jej wnioskodawców mają na celu ekonomiczne wspomożenie przedsiębiorców w związku z zaistniałą sytuacją pandemii.

Uchwalone przepisy zmieniają także regulacje dotyczące gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność publiczną. Jako najistotniejsze zmiany należy wskazać te dotyczące:

  • ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: GospNierU). Tu ustawa zmieniająca dokonuje zmiany w zakresie opłacania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłaty te za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., a nie jak stanowi art. 71 ust. 4 GospNierU, do 31 marca każdego roku;
  • po drugie ustawa w zakresie GospNierU modyfikuje brzmienie art. 12a GospNierU. W myśl ustawy należności pieniężne, o których mowa w art. 12a ust. 1 GospNierU, z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody. 2. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ostatecznie zatem analiza literalna pozwala przyjąć, że zmiany w GospNierU nie obejmują opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Inną instytucją prawną jest użytkowanie, o którym mowa w ustawie zmieniającej, regulowane przez przepisy ustawy z 23.4.1964 r. ‒ Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.; dalej: KC), a inną instytucją jest prawo użytkowania wieczystego, które regulują przede wszystkim KC i GospNierU. Ustawa zmieniająca uprawnia także organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do tego, by w drodze uchwały, postanowił o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności. Do czasu określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg, o których mowa, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii jednostce samorządu terytorialnego, należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa. Do czasu podjęcia uchwały, o której mowa, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

  • w odniesieniu do uprawnień, jakie wynikają z ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30.9.2020 r.,
  • zmiany zostały wprowadzone także w ustawie z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 139 ze zm.). Ustawa zmieniająca w art. 20 po ust. 1 dodała ust. 1a w brzmieniu: „1a. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do 30.6.2020 r.”.