Zdaniem wnioskodawcy przedstawiony projekt stanowi kolejny etap reformy użytkowania wieczystego. Celem zawartych w nim rozwiązań jest umożliwienie nabycia prawa własności użytkownikom wieczystym gruntów, które nie uległy dotąd uwłaszczeniu z mocy prawa lub na podstawie decyzji administracyjnej, symetrycznie do zasad przyjętych w pierwszym etapie reformy użytkowania wieczystego z uwzględnieniem reguł udzielania pomocy publicznej, ale przy zachowaniu zasady swobody zawarcia umowy pomiędzy podmiotem publicznym – właścicielem gruntu a dotychczasowym użytkownikiem wieczystym (https://legislacja.gov.pl/projekt/12351750/katalog/12819164#12819164).

Projekt zakłada zmiany zasad nabywania nieruchomości przez użytkowników wieczystych, jeśli nie nabyli oni prawa własności na podstawie dotychczasowych ustaw w zakresie przekształcenia tego prawa, tj. PrzekPrUżytWU lub PrzekszUżytkWieczU, a zamierzają nabyć to prawo w drodze umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 32 GospNierU.

Projekt wprowadza do GospNierU doprecyzowanie zasady stosowania pomocy de minimis. Ponadto propozycja zakłada, że wojewoda lub właściwa rada lub sejmik będą mogły ustalić, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Zmianie ma ulec sposób ustalania ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego. Zgodnie z dotychczasowym brzemieniem art. 69 GospNierU na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Po zmianie cenę nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu ustalać się ma, jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego ponosi użytkownik wieczysty. Jeżeli dotychczas nie obowiązywała opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, właściwy organ ustala stawkę procentową w celu ustalenia ceny sprzedaży, stosując stawki określone w art. 72 ust. 3 GospNierU (przepis wskazuje cele i stawki procentowe opłaty rocznej). Na wniosek nabywcy cenę będzie można rozłożyć na raty, na czas nie dłuższy niż 20 lat. Wierzytelność taka podlegać będzie zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Wnioskodawca różnicuje użytkowników wieczystych w zakresie rozłożenia na raty ceny sprzedaży. W odniesieniu do użytkowników wieczystych nie prowadzących działalności gospodarczej z wykorzystaniem nieruchomości mającej być sprzedanej rozłożona na raty cena ma być oprocentowana przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Natomiast w odniesieniu do użytkowników wieczystych prowadzących działalność gospodarczą cena rozłożona na raty ma być oprocentowana według stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych

W przypadku sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej stosować ma się zasady dotyczące pomocy de minimis, w tym ustalanie w drodze decyzji administracyjnej dopłaty w sytuacji przekroczenia pomocy. 

Nowelizacja zakłada, że w odniesieniu do PrzekPrUżytWU żądanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego będzie mogło być zgłoszone do 31.12.2025 r. Przepisy noweli precyzują, że opłatę przekształceniową wnosić się będzie w terminie 14 dni od dnia,  kiedy decyzja stała się ostateczna.   

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych.