Zmiany dotyczą art. 22k ust. 14 i 15 ustawy z 26 .7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm., dalej: PDOFizU), oraz art. 16k ust. 14 i 15 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, ze. zm., dalej: PDOPrU).

Zgodnie z art. 22k ust. 17 PDOFizU i art. 16k ust. 17 PDOPrU podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Ważne
Przepis dotyczy podatników nabywających fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika, natomiast wyłącza nieruchomości (budynki i budowle) oraz środki transportu.

Będą mogli z niego skorzystać podatnicy, u których wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wyniesie co najmniej 10 000 zł lub łączna wartość początkowa kilku środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wyniesie co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

Przepisy będą miały zastosowanie do środków trwałych nabytych od 1.1.2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Mechanizm jednorazowej amortyzacji nie jest pomocą de minimis i może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Zmiany PDOPrU i PDOFizU mają również na celu zniesienie istniejącego w chwili obecnej obowiązku odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10% podatku od przychodów z biletów lotniczych