Proponowane zapisy przewiduję m.in. zmianę w ustawie z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.) w ten sposób, że dotychczasowe kompetencje ministra właściwego do spraw środowiska zastąpiono kompetencjami ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa, które mają być współrealizowane z ministrem właściwym do spraw środowiska (art. 7 ust. 2 pkt 2 – zgoda na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa).

Ponadto szczegółowe zasady ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu po zmianie ma określać minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa, a nie jak dotychczas minister właściwy do spraw środowiska.

Dla gruntów położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych, opracowuje się, na koszt odpowiedzialnych zakładów, plany gospodarowania na tych gruntach, a rada gminy podejmuje, jako zadanie własne, uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia planu, po uzyskaniu opinii m.in. ministra właściwego do spraw środowiska oraz ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa.

Dotychczasowa kontrola stosowania przepisów ustawy m.in. przez ministra właściwego do spraw środowiska zastąpiona zostaje kontrolą ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa.