Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych

Proponowane zapisy przewiduję m.in. zmianę w ustawie z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.) w ten sposób, że dotychczasowe kompetencje ministra właściwego do spraw środowiska zastąpiono kompetencjami ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa, które mają być współrealizowane z ministrem właściwym do spraw środowiska (art. 7 ust. 2 pkt 2 – zgoda na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa).

Ponadto szczegółowe zasady ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu po zmianie ma określać minister właściwy do spraw leśnictwa i łowiectwa, a nie jak dotychczas minister właściwy do spraw środowiska.

Dla gruntów położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych, opracowuje się, na koszt odpowiedzialnych zakładów, plany gospodarowania na tych gruntach, a rada gminy podejmuje, jako zadanie własne, uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia planu, po uzyskaniu opinii m.in. ministra właściwego do spraw środowiska oraz ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa.

Dotychczasowa kontrola stosowania przepisów ustawy m.in. przez ministra właściwego do spraw środowiska zastąpiona zostaje kontrolą ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności