Projekt zakłada, że ustawa będzie regulować m.in. zasady wypłaty środków finansowych z mieszkaniowego rachunku powierniczego, zasady i tryb zawierania oraz treść umowy deweloperskiej oraz innych umów zawieranych przez dewelopera z nabywcą, których celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej oraz innych umów zawieranych z nabywcą, których celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego działania i zakres odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Ustawa ma mieć zastosowanie m.in. do umów zawartych między nabywcą a deweloperem, w których deweloper zobowiązuje się do:

  • wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę;
  • przeniesienia na nabywcę własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu, przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Regulacje projektu zawierają definicje pojęć takich jak: deweloper, lokal mieszkalny, umowa deweloperska, przedsięwzięcie deweloperskie, otwarty i zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Istotą ochrony nabywcy, którą gwarantuje ustawa jest fakt, iż nabywca dokonuje wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy zgodnie z postępem realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.

Ustawa nakłada na dewelopera obowiązki dotyczące czynności przed zawarciem umowy, której celem jest przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, np. w zakresie sporządzania prospektu informacyjnego, harmonogramu przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z dokumentacja budowlaną, dokumentacją o sytuacji prawnej dewelopera.

Ustawa narzuca wymagane elementy umowy deweloperskiej takie jak:

1) określenie stron, miejsca i daty zawarcia umowy deweloperskiej;

2) cenę nabycia prawa wynikającego z umowy deweloperskiej;

3) informację o nieruchomości, na której ma być przeprowadzone przedsięwzięcie deweloperskie;

4) określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy deweloperskiej;

5) określenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper;

6) termin przeniesienia na nabywcę prawa wynikającego z umowy deweloperskiej;

7) numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał, oraz informację, czy jest ostateczne lub czy zostało zaskarżone;

8) roszczenie nabywcy o:

a) wybudowanie budynku oraz ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę;

b) przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;

c) ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę; przeniesienie odrębnej własności lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę podlega ujawnieniu w księdze wieczystej.

Projekt skierowano do opinii Biura Legislacyjnego.