Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Projekt jest kolejnym przykładem specustawy w ramach tzw. Tarczy COVID-19. Jednak nie zawiera on tylko zmiany w przepisach związanych z organizacją i usprawnieniem działania przedsiębiorców, czy administracji. Zawiera także nowelizacje przepisów OpłSkarbU.

Po pierwsze, propozycja zmienia zakres zwolnienia z opłaty skarbowej. W myśl obecnego brzmienia m.in. nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 pkt 2 OpłSkarbU). Po zmianie otrzyma brzmienie, zgodnie z którym nie podlega opłacie skarbowej dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Po drugie, propozycja projektu zakłada zmiany w wysokości opłaty skarbowej za wydanie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z 107 zł do kwoty 598 zł. Jednocześnie wprowadza on zwolnienie od opłaty w odniesieniu do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Jak piszą wnioskodawcy w uzasadnieniu do projektu, opłata skarbowa w pełnej wysokości będzie należna od wniosków o wydanie decyzji składanych przez osoby inne niż właściciele lub użytkownicy wieczyści bez względu na to, czy planują wybudowanie budynku mieszkalnego. Celem wprowadzanej regulacji jest zniechęcenie osób do wnioskowania o wydanie decyzji „wz” bez wyraźnego celu społeczno-gospodarczego, a także poprawa stanu finansów gmin przez częściowe sfinansowanie prowadzenia tych postępowań z wpływów z opłaty skarbowej. W obowiązującym stanie prawnym każdy podmiot ma prawo wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nawet niedysponujący jakimkolwiek prawem do nieruchomości. W rezultacie obowiązujące regulacje prawne spowodowały wzrost liczby prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, które nie mają przełożenia w liczbie wydawanych decyzji o pozwoleniach na budowę.

Trudno uznać te zmiany za takie, które minimalizują skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorców dotkniętych trudną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19. Także wspomożenie samorządów w odniesieni do tej zmiany wydaje się mieć minimalne znaczenie, gdyż zdeterminowany inwestor, niebędący właścicielem, czy użytkownikiem wieczystym i tak wystąpi o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności