Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W dniu 22.5.2020 do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Wśród licznych zmian specustawa w ramach tzw. Tarczy COVID-19 zawiera także nowelizacje przepisów związanych z prawem nieruchomości. W głównej mierze projekt zmienia ustawę z dnia 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawiusU), skutkiem, czego zmienią się regulacje w zakresie użytkowania wieczystego, czy też sposobu ograniczania korzystania z nieruchomości, opłat za najem dzierżawę.

W zakresie terminu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wnioskodawcy proponują kolejne wydłużenie tego terminu. Obecnie po nowelizacji KoronawiusU termin ten został określony na dzień 30.6.2020 r. Nowy termin wnoszenia opłaty za 2020 miałby zostać określony na dzień 31.1.2021 r. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nie będzie juz uprawniony do określenia innego terminu wnoszenia opłaty. W odniesieniu do opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należna za 2020 r. od przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej, państwowej osoby prawnej, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem: zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej przed upływem terminu 31.1.2021 r.; braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Ustawa zawiera definicję pojęcia spadek obrotów gospodarczych.

Analogiczne uprawnienia będą mogły zostać przyznane także przedsiębiorcom będącym użytkownikami wieczystymi, najemcami, dzierżawcami lub użytkownikami nieruchomości należących do zasobu jednostki samorządu terytorialnego pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez właściwą radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa (http://www.sejm.gov.pl/Sejm9. nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7E5AB12D998CBFFC125857000442D94).

Projekt nie odnosi się do zagadnienia skumulowania opłat w 2021, co oznacza, że w tym roku użytkownik wieczysty ponieść będzie zobowiązany opłaty za 2020 i 2021.

Ponadto projekt zakłada zwiększenie dochodów powiatów z tytułu obsługi spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Dotychczas w oparciu o art. art. 23 ust. 3 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) powiat pobierał 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Propozycja zakłada, że w okresie od 1.5.2020 r. do 31.12.2020 r. potrąca się 50% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze, którego są położone nieruchomości, o których mowa.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności