W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują zapisy zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.3.2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (Dz.U. z 2022 r. poz. 771). Dla przypomnienia – „Laboratoria Przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Co ciekawe, źródłem środków na realizację programu, jest tzw. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. W ramach ww. rozporządzenia wskazano nawet przykładowe wydatkowanie środków m.in. na zakup:

1) sprzętu do pracy stanowiskowej,
2) pomocy do prac ręcznych,
3) narzędzi wykorzystujących elementy robotyki, wirtualnej rzeczywistości lub innych technologii komputerowych,
4) artykułów gospodarstwa domowego,
5) sprzętu służącego utrwalaniu, obróbce lub odtwarzaniu obrazu lub dźwięku,
6) pomocy projektowych,
7) materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych,
8) sprzętu służącego zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
9) pomocy konstrukcyjnych lub modelarskich,
10) przyrządów pomiarowych,
11) sprzętu służącego przechowywaniu lub składowaniu innych przedmiotów,
12) sprzętu elektronicznego lub elektrycznego
– wraz z akcesoriami.

W § 4 wyszczególniono zaś odbiorców wsparcia, wskazując na organ prowadzący szkołę – w tym m.in. jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, osobę fizyczną.

W dalszych jednostkach redakcyjnych rozporządzenia wskazano nadto, że maksymalna wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wynosi odpowiednio:
1) w przypadku szkoły, w której liczba uczniów jest niższa niż 235:
a) 30 000 zł – w szkole liczącej do 100 uczniów,
b) 60 000 zł – w szkole liczącej od 101 do 200 uczniów,
c) 70 000 zł – w szkole liczącej od 201 do 234 uczniów;
2) w przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł.

Podsumowując, wskazane rozporządzenie wydaje się być racjonalnym rozwiązaniem, choćby z tego względu, że potrzeby placówek oświatowych (szkół) z pewnością będą coraz większe, m.in. z uwagi na rosnąca liczebność dzieci, w tym narodowości ukraińskiej.