Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury „Laboratorium przyszłości” szansą dla szkół publicznych i niepublicznych

W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują zapisy zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29.3.2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (Dz.U. z 2022 r. poz. 771). Dla przypomnienia – „Laboratoria Przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Co ciekawe, źródłem środków na realizację programu, jest tzw. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. W ramach ww. rozporządzenia wskazano nawet przykładowe wydatkowanie środków m.in. na zakup:

1) sprzętu do pracy stanowiskowej,
2) pomocy do prac ręcznych,
3) narzędzi wykorzystujących elementy robotyki, wirtualnej rzeczywistości lub innych technologii komputerowych,
4) artykułów gospodarstwa domowego,
5) sprzętu służącego utrwalaniu, obróbce lub odtwarzaniu obrazu lub dźwięku,
6) pomocy projektowych,
7) materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych,
8) sprzętu służącego zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
9) pomocy konstrukcyjnych lub modelarskich,
10) przyrządów pomiarowych,
11) sprzętu służącego przechowywaniu lub składowaniu innych przedmiotów,
12) sprzętu elektronicznego lub elektrycznego
– wraz z akcesoriami.

W § 4 wyszczególniono zaś odbiorców wsparcia, wskazując na organ prowadzący szkołę – w tym m.in. jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, osobę fizyczną.

W dalszych jednostkach redakcyjnych rozporządzenia wskazano nadto, że maksymalna wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wynosi odpowiednio:
1) w przypadku szkoły, w której liczba uczniów jest niższa niż 235:
a) 30 000 zł – w szkole liczącej do 100 uczniów,
b) 60 000 zł – w szkole liczącej od 101 do 200 uczniów,
c) 70 000 zł – w szkole liczącej od 201 do 234 uczniów;
2) w przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł.

Podsumowując, wskazane rozporządzenie wydaje się być racjonalnym rozwiązaniem, choćby z tego względu, że potrzeby placówek oświatowych (szkół) z pewnością będą coraz większe, m.in. z uwagi na rosnąca liczebność dzieci, w tym narodowości ukraińskiej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności