1. Postępowanie w razie zadłużenia szpitala

W proponowanych w założeniach zmianach do ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm. – dalej: DziałLeczU) zachowano obecnie obowiązujące rozwiązanie, w myśl którego w razie wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (dalej: spzoz) pokrywa go sam spzoz, doprecyzowując je o to, że pokrycie to odbywa się z funduszu zakładu. Jeżeli nie będzie można zastosować tego rozwiązania, działania naprawcze ma podejmować podmiot tworzący. Jedynym działaniem naprawczym ma być pokrycie przez podmiot tworzący ujemnego wyniku finansowego spzoz za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości.

2. Przekazywanie zysku na działalność leczniczą

W projekcie założeń przewidziano wprowadzenie obowiązku przekazywania zysku w spółkach, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają ponad 50% akcji albo udziałów, na działalność leczniczą (świadczenia zdrowotne, promocja zdrowia, inwestycje, remonty, zakup sprzętu i aparatury, pokrycie strat z lat ubiegłych, place zabaw, płace), co ma zapewnić tym podmiotom pieniądze. Proponuje się wprowadzenie do DziałLeczU przepisu gwarantującego, że wypracowany przez spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo uczelni medycznej zysk zostanie przeznaczony na działalność leczniczą.

Planowane jest również rozszerzenie zakazu zbywania udziałów albo akcji podmiotom prywatnym (obecnie dotyczy to jedynie spółek utworzonych i prowadzonych przez publiczne uczelnie medyczne) o spółki Skarbu Państwa oraz samorząd. Ma to umożliwić zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania przez niektóre samorządy udziałów i akcji w ww. spółkach.

3. Zmiany w zakresie kontroli podmiotów leczniczych

W projekcie założeń przewidziano również poszerzenie uprawnień kontrolnych przysługujących wojewodom i ukształtowanie ich w sposób analogiczny do uprawnień kontrolnych przysługujących ministrowi zdrowia, w odniesieniu do podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie danego województwa.

Wobec podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami wyłączone zostaną przepisy ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli – z uwagi na specyfikę działalności leczniczej, charakter i cel kontroli (np. kontrola pod względem medycznym w razie zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów). Ujednoliceniu ulegną też przepisy w zakresie przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, tj. ujednolicone zostaną przepisy określające zakres czynności kontrolnych wykonywanych przez ministra zdrowia oraz przez podmioty, którym minister zdrowia zlecił przeprowadzenie takiej kontroli, np. wojewodów.

4. Pozostałe zmiany

Do DziałLeczU ma być dodany przepis, nakładający na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek współdziałania z Policją w przypadku poszukiwania osoby zaginionej. Współpraca ta ma być realizowana na dwa sposoby:

1) po pierwsze, przez obowiązek przekazywania, przez podmioty lecznicze prowadzące szpital, informacji o przyjęciu do szpitala określonych grup pacjentów;

2) po drugie, przez obowiązek udzielania, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, informacji o pacjencie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych.

Wprowadzone mają być też przepisy umożliwiające samorządowi finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez kupowanie tych świadczeń u „swoich” podmiotów leczniczych, tzn. w spzoz, dla których jest podmiotem tworzącym oraz w spółkach, w których ma większość akcji albo udziałów.

Z omawianych założeń zmian w działalności leczniczej powstanie teraz projekt nowelizacji tej ustawy, który trafi pod obrady rządu.