Projekt zakłada rozszerzenie kompetencji PIP w zakresie merytorycznej oceny prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotychczasowe przepisy umożliwiające PIP kontrolę tej ewidencji zostały przez sądy administracyjne uznane za niewystarczające do wiążącego rozstrzygania sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zdaniem wnioskodawcy ustalona linia orzecznicza sądów administracyjnych ogranicza rolę Inspekcji jedynie do porównywania wykazu stanowisk pracy z ewidencją pracowników i nakazania pracodawcy umieszczenie pracownika w tej ewidencji jedynie wówczas, gdy stanowisko, na którym jest zatrudniony pracownik zostało już umieszczone w wykazie prowadzonym przez pracodawcę.

Projekt zakłada równoległe zmiany w przepisach dotyczących emerytur pomostowych oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Zdaniem wnioskodawcy, projektowana regulacja umożliwi pracownikom składającym skargę do PIP rozstrzygnięcie sprawy w sytuacji, w której:

  • pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie został umieszczony w ewidencji,
  • stanowisko pracy, na którym pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Państwowy Inspektor Pracy będzie mógł dokonać kontroli wykazu oraz ewidencji nie tylko na podstawie skargi pracowniczej, ale również z urzędu.

Natomiast uprawnienia PIP zostały rozszerzone o:

  • kontrolę wykazu stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (dotychczasowe uprawnienia dotyczyły kontroli ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze),
  • uprawnienie do nakazania pracodawcy umieszczenia stanowiska pracy, na którym są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w wykazie stanowisk, o którym mowa w przepisach dotyczących emerytur pomostowych (dotychczas PIP mogła nakazać umieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Ustawa ma wejść w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

premier.gov.pl