Rząd przyjął projekty zmian w Prawie oświatowym oraz w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm., dalej jako: OświatU) oraz w ustawie z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm., dalej jako: PrOśw).

Celem zmian jest zmodyfikowanie regulacji dotyczących systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

W ustawie wskazano, że w przypadku gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów zadania te będzie zobowiązany zastępczo wykonywać dyrektor szkoły. Dyrektor będzie mógł do wykonania tych zadań upoważniać nauczycieli.

W sytuacji niewykonania zadań przez dyrektora lub wyznaczonego przez niego nauczyciela zostaną one powierzone nauczycielowi wyznaczonemu przez organ prowadzący szkołę.

Zmiana PrOśw polega na dodaniu nowego przepisu art. 73a, zgodnie z którym dyrektor szkoły będzie organem odpowiedzialnym za dokonanie klasyfikacji i promocji uczniów, w sytuacji gdy rada pedagogiczna nie podjęła uchwały w tej sprawie. Natomiast w przypadku gdyby również dyrektor szkoły nie dokonał klasyfikacji i promocji uczniów, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Projekt ustawy został uchwalony przez Sejm na posiedzeniu 25.4.2019 r. Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt modyfikuje katalog przesłanek do nałożenia kar administracyjnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Projektodawca zaproponował zrównanie sytuacji świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ oraz osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych nieposiadających takiej umowy, którzy również podlegają kontroli.

W znowelizowanych przepisach kary – będące konsekwencją nieuprawnionej ordynacji leków refundowanych – zostaną ujednolicone.

Projekt zakłada również jednoznaczne określenie sposobu postępowania w przypadku kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 399), których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł.

Ustawa ma wejść w życie 31.5.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności