Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm., dalej jako: OświatU) oraz w ustawie z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm., dalej jako: PrOśw).

Celem zmian jest zmodyfikowanie regulacji dotyczących systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

W ustawie wskazano, że w przypadku gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów zadania te będzie zobowiązany zastępczo wykonywać dyrektor szkoły. Dyrektor będzie mógł do wykonania tych zadań upoważniać nauczycieli.

W sytuacji niewykonania zadań przez dyrektora lub wyznaczonego przez niego nauczyciela zostaną one powierzone nauczycielowi wyznaczonemu przez organ prowadzący szkołę.

Zmiana PrOśw polega na dodaniu nowego przepisu art. 73a, zgodnie z którym dyrektor szkoły będzie organem odpowiedzialnym za dokonanie klasyfikacji i promocji uczniów, w sytuacji gdy rada pedagogiczna nie podjęła uchwały w tej sprawie. Natomiast w przypadku gdyby również dyrektor szkoły nie dokonał klasyfikacji i promocji uczniów, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Projekt ustawy został uchwalony przez Sejm na posiedzeniu 25.4.2019 r. Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt modyfikuje katalog przesłanek do nałożenia kar administracyjnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Projektodawca zaproponował zrównanie sytuacji świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ oraz osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych nieposiadających takiej umowy, którzy również podlegają kontroli.

W znowelizowanych przepisach kary – będące konsekwencją nieuprawnionej ordynacji leków refundowanych – zostaną ujednolicone.

Projekt zakłada również jednoznaczne określenie sposobu postępowania w przypadku kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 399), których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł.

Ustawa ma wejść w życie 31.5.2019 r.