Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest ono skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą̨ z dużym prawdopodobieństwem spowodować́ trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają̨ przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się̨ jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku; wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych.

Najważniejsze rozwiązania nowelizowanej ustawy o emeryturach pomostowych

  1. Emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane – prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu. Obecnie, żeby wnioskować o emeryturę pomostową należy rozwiązać stosunek pracy.
  2. Możliwość wnioskowania o emeryturę pomostową przed rozwiązaniem stosunku pracy uchroni przed utratą źródła dochodu, w sytuacji gdy nie będą spełnione niezbędne warunki do ustalenia prawa do tego świadczenia.
  3. Nowe przepisy pozwolą PIP na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
  4. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy zostaną rozszerzone o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
  5. Skarga będzie przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, ale również w sytuacji, w której – pomimo umieszczenia w tej ewidencji – stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.
  6. Wprowadzone zostanie także rozwiązanie, dzięki któremu większe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe dofinansowanie dla projektów poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy.
Ważne

Zmiany zakładają ujednolicenie wysokości dofinansowania (80 % szacowanej kwoty) dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników.