Projekt ten zawiera wiele zmian legislacyjnych w różnych aktach prawnych. W szczególności na uwagę zasługuje projektowany art. 5, który przewiduje zmiany w ZmKoronawirusU20(1). Zmiana polega na dodaniu w art. 65 ZmKoronawirusU20(1) nowych ust. 31–37. Spośród podanych zapisów warto wspomnieć o:

31. W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może przyjąć, w drodze uchwały, rządowy program polegający na udzieleniu organom prowadzącym jednostki systemu oświaty lub szkołom funkcjonującym za granicą prowadzącym nauczanie w języku polskim wsparcia ze środków Funduszu na rozwijanie infrastruktury tych jednostek lub szkół, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym przez rozwijanie kompetencji kadry uczącej. 

32. Wsparcie, o którym mowa w ust. 31, jest udzielane na wniosek, który może być składany za pośrednictwem strony internetowej. Stronę internetową programu, o którym mowa w ust. 31, i jej obsługę zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów we współpracy z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

33. Za pośrednictwem strony internetowej programu, o której mowa w ust. 32, jest możliwe składanie dokumentów dotyczących programu, o którym mowa w ust. 31, w tym informacji o wykorzystaniu wsparcia. Na stronie internetowej programu są podawane do publicznej wiadomości dokumenty, informacje i zalecenia dotyczące realizacji programu oraz harmonogram programu, a także jest możliwe pobranie materiałów informacyjnych, w tym związanych z identyfikacją wizualną programu.

Jak więc z powyższego wynika, projekt zakłada specjalne programy rządowe w celu wsparcia JST w zakresie systemu oświaty. W uzasadnieniu projektu wspomnianej ustawy m.in. podano, że nowe regulacje mają wspomóc organy prowadzące jednostki systemu oświaty w zakresie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne m.in. do prowadzenia nauczania w warunkach zagrożenia zdrowia i życia, tj. nauczania w modelu hybrydowym albo nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne).

Według autorów projektu nadal istnieje duże zapotrzebowanie na zakup tego typu sprzętu. Brak odpowiedniego zabezpieczenia jednostek systemu oświaty w sprzęt i pomoce dydaktyczne, konieczne do realizacji nauczania w warunkach zagrożenia epidemicznego, potwierdza m.in. zainteresowanie organów prowadzących jednostki systemu oświaty znowelizowanym w 2021 r. programem „Aktywna tablica” na lata 2020–2021, w ramach którego dopuszczono finansowanie zakupu sprzętu wykorzystywanego do nauczania zdalnego. 

Wskazane regulacje prawne mogą więc w wydatny sposób wspomóc jednostki samorządu terytorialnego, zasadniczo rangi gminy i powiatu, w realizacji zadań z zakresu oświaty. Środki te mają być przyznawane w ramach specjalnych programów rządowych, co z pewnością usprawni procedurę ich pozyskiwania przez samorządy. Z pewnością są to więc zmiany oczekiwane przez samorządy i przyczynią się do poprawy funkcjonowania systemu szkolnictwa. W obliczu zaś ryzyka kolejne fali epidemii spowodowanej COVID-19 i możliwego powrotu do nauczania zdalnego, wydaje się że wskazane zmiany powinny wejść w życie możliwe szybko aby samorządy miały realną szansę na wykorzystania wsparcia na najpilniejsze potrzeby. 

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/