W podanym projekcie przewidziano nowelizację różnych regulacji prawnych PomocUkrainaU. Wśród zmian są i takie, które miałyby dotyczyć świadczenia pieniężnego wypłacanego podmiotom, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł). Dla przypomnienia są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda.

Według projektu przewiduje się zaś dodanie nowych jednostek redakcyjnych w art. 13 PomocUkrainaU po ust. 1. Ustęp 1 nie ulega zmianie.

Natomiast projekt zakłada dodanie nowych ust. 1a–1d o treści:

1a. W sprawach świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie wydaje się decyzji administracyjnych. Nie stosuje się również przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

1b. W razie sporu dotyczącego świadczeń, o których mowa w ust. 1, podmiot, który złożył wniosek o ich przyznanie, może wystąpić z powództwem o świadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku.

1c. W sprawie o świadczenie, o której mowa w ust. 1b, nie można dochodzić innych roszczeń.

1d. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479).

Wskazane regulacje należy ocenić pozytywnie, szczególnie z perspektywy gmin. Projektodawca w sposób jednoznaczny wskazuje, że w sprawie ww. świadczeń nie wydaje się decyzji administracyjnych. Nadto, w razie sporu o to świadczenie, zainteresowany podmiot może pozwać gminę.

Podsumowując, wskazane propozycje legislacyjne należy ocenić pozytywnie. Usuwają one bowiem różne wątpliwości związane z realizacją świadczeń przez gminy. Z drugiej strony są także korzystne dla podmiotów ubiegających się o wypłatę wspomnianych rekompensat, bowiem precyzują ich uprawnienia.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/