Opracowanie nowych rozwiązań związane jest z apelami jednostek samorządu terytorialnego o uszczelnienie obowiązujących przepisów. Mają one na celu wyeliminowanie luk prawnych dotyczących zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów kolejowych w szczególności w przypadkach, kiedy grunty wykorzystywane są do prowadzenia działalności nie związanej z kolejnictwem. Sygnalizowane nieprawidłowości dotyczą obowiązującego w aktualnym brzmieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 PodLokU, który jest wykorzystywany do unikania opodatkowania.

Nowa ustawa zmieniająca ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (druk 1729) zakłada doprecyzowanie zakresu omawianego zwolnienia z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2020 r. poz. 1043 ze zm.). Zmiana ta będzie w szczególności dotyczyć doprecyzowania przepisów. Zwolnieniu będą podlegały grunty kolejowe, w szczególności zajęte na prowadzenie działalności podmiotów, takich jak zarządcy infrastruktury kolejowej i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej.

Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości będą zaś wyłączone grunty lub ich części zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury lub świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1.1.2023 r. Etap legislacyjny: projekt ustawy skierowano do I czytania w Sejmie.