Rząd planuje doprecyzować przepisy dotyczące finansowania deficytu budżetowego JST

Na stronie Sejmu ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2542). Wskazany projekt – jak już z jego nazwy wynika – dotyczy różnych aktów prawnych, w tym DochSamTerytU, ale również FinPubU.

Jeśli chodzi o zmianę tej ostatniej ustawy, na uwagę szczególną zasługuje jej art. 217 ust. 2 pkt 6 i 7. Aktualne brzmienie jest następujące:

2. Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

(…)

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

7) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych;

Natomiast wskazany projekt przewiduje treść następującą ww. przepisów:

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

7) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Na kanwie ww. nowych regulacji prawnych w uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że zmiana wprowadzana przez projektowany art. 2 nowelizacji ma charakter doprecyzowujący i ma na celu rozwiązanie występujących wątpliwości. Zgodnie z art. 217 ust. 2 FinPubU źródłem sfinansowania deficytu budżetu JST mogą być m.in. przychody z nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 5 FinPubU) oraz przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 FinPubU). W ostatnich latach, w sytuacji wpływu na koniec roku do budżetu JST dodatkowych, niespodziewanych dochodów, JST sygnalizowały wątpliwości w zakresie ujmowania tych środków w budżecie roku następnego, jako przychodów z tytułu wolnych środków lub wpływów z rachunków lokat.

Podsumowując, z powyższego należy wnioskować, że projektowane przepisy mają znaczenie doprecyzowujące. Mają w założeniu autorów projektu usunąć wątpliwości interpretacyjne, aby jednostki samorządu terytorialnego miały pewność odpowiedniego wykorzystania przepisu art. 217 FinPubU. Zatem, niewątpliwie projektowane rozwiązanie legislacyjne należy ocenić pozytywnie, jako pozostające w interesie samorządów.

Źródło: Sejm
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności