Nowelizacja ustawy z 24.10.2012 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1278 – dalej: PDOFiZU) ograniczyła 50% koszty uzyskania przychodów stosowane przed jej wejściem w życie do dochodów z tytułu:

  • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
  • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;
  • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Ograniczenie wprowadzone PDOFiZU oznacza, że w roku podatkowym łączne 50% koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42 764 zł.

Proponowane zmiany

W myśl przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodów będą przysługiwać w stosunku do przychodów uzyskanych przez twórców z tytułu korzystania z praw autorskich oraz z praw pokrewnych przez artystów wykonawców, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami, z tym że koszty te obliczane będą od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, bez ograniczenia w postaci 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Preferencyjne zasady będą obejmować twórców osiągających przychody z tytułu prowadzonej działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, z tytułu działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów oraz publicystycznej, jak również z tytułu udziału w konkursach z dziedziny kultury i sztuki oraz dziennikarstwa.

Zgodnie z proponowaną nowelizacją będzie miała ona zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.1.2017 r.

Obecnie projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafił pod obrady rządu.