Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej zwrotu VAT

Stan faktyczny

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. określił A.B. zwrot podatku od towarów i usług w kwocie ponad 870 tys. zł. Gdy podatnik złożył odwołanie od decyzji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności powołując się na spełnienie przesłanek określonych przepisami art. 239b § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej jako: OrdPU). A.B. wniósł zażalenie na to postanowienie, dowodząc, że wbrew twierdzeniom organu podatkowego, strona nie posiada zaległości w podatku od towarów i usług za inne okresy na kwotę ponad 62 tys. zł, gdyż zobowiązanie to zostało uregulowane. Jednocześnie podatnik stwierdził, że zarówno zaległość VAT, jak i kwoty zawyżonego zwrotu nadwyżki podatku VAT wynikają z nieostatecznych decyzji, które nie podlegają wykonaniu. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Z uzasadnień sądów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę A.B. Jak wskazano w uzasadnieniu, rygor natychmiastowej wykonalności odnosi się do decyzji nieostatecznej organu I instancji i może zostać nadany do momentu rozpoznania przez organ II instancji odwołania od tego rozstrzygnięcia. W następstwie zastosowania instytucji przewidzianej w art. 239b OrdPU przyspieszony zostaje moment wymagalności obowiązku wynikającego z rozstrzygnięcia organu I instancji, a więc i termin wszczęcia postępowania egzekucyjnego mającego zapobiec trwałej utracie możliwości domagania się od strony wykonania zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 239b § 1 OrdPU decyzji nieostatecznej, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy: organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych, lub strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Przepis ten stosuje się, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.

Sąd wskazał, że na dzień podejmowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. postanowienia, wobec podatnika toczyło się postępowanie egzekucyjne w zakresie należności pieniężnych z innego tytułu, zaś A.B. posiadał zaległość w podatku VAT w kwocie ponad 62 tys. zł, która została wyegzekwowana kilka dni po wydaniu postanowienia przez organ I instancji. Sąd stwierdził również, że z materiału zgromadzonego przez organ I instancji jednoznacznie wynika, że strona nie posiadała majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można byłoby ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia. W ocenie sądu, organy uprawdopodobniły również wystąpienie przesłanki niewykonania zaległości podatkowych, bowiem wszczęcie wobec A.B. postępowania egzekucyjnego w zakresie innych należności pieniężnych oznaczało, że zostały już wyczerpane wszelkie możliwości doprowadzenia do wykonania tych wierzytelności w sposób dobrowolny. Dodatkowo charakter ujawnionych w toku postępowania kontrolnego prowadzonego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku VAT nieprawidłowości, mógł budzić uzasadnione obawy, że nie zostaną wykonane zaległości wynikające z nieostatecznej decyzji. Zawyżenie zwrotu podatku VAT na podstawie faktur nieodzwierciedlających rzeczywistego przebiegu transakcji, podważyło domniemanie rzetelności strony jako podatnika.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika. W uzasadnieniu wyroku wskazał na treść art. 239d § 1 OrdPU, zgodnie z którym w zakresie objętym wnioskiem o interpretację nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość zwrotu podatku lub wysokość odsetek za zwłokę albo orzekającej o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, osoby trzeciej albo spadkobiercy. W rezultacie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że jeśli podatnik nie dysponuje interpretacją przyznającą mu ochronę, organ jest uprawniony do nadania natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zwrotu podatku VAT.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności