Ryczałt 2021 – rozszerzenie katalogu uprawnionych to korzystania z tej formy opodatkowania

W nowelizacji ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zmieniono w art. 4 w ust. 1 pkt 11 definicję "wolny zawód", co spowodowało iż poszerzono krąg osób, które mogą korzystać z tej formy opodatkowania.

Poniżej porównanie w tabeli kto jest uprawniony do opodatkowania w tej formie:


Definicja „wolnych zawodów” w ryczałcie od przychodów

Do 31.1.2020 r.

Od 1.1.2021

Pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez:

 • lekarzy, 
 • lekarzy stomatologów, 
 • lekarzy weterynarii,
 • techników dentystycznych, 
 • felczerów, 
 • położne, 
 • pielęgniarki, 
 • tłumaczy 
 • oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu

Pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez:

 • lekarzy, 
 • lekarzy dentystów,
 •  lekarzy weterynarii, 
 • techników dentystycznych, 
 • felczerów, 
 • położne, 
 • pielęgniarki, 
 • psychologów, 
 • fizjoterapeutów, 
 • tłumaczy, 
 • adwokatów, 
 • notariuszy, 
 • radców prawnych, 
 • architektów, 
 • inżynierów budownictwa, 
 • rzeczoznawców budowlanych, 
 • biegłych rewidentów, 
 • księgowych, 
 • agentów ubezpieczeniowych, 
 • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
 •  brokerów reasekuracyjnych, 
 • brokerów ubezpieczeniowych, 
 • doradców podatkowych, 
 • doradców restrukturyzacyjnych, 
 • maklerów papierów wartościowych,
 • doradców inwestycyjnych, 
 • agentów firm inwestycyjnych, 
 • rzeczników patentowych, 
 • oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności