Nabory ogłosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja pośrednicząca. Pula środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do rozdysponowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 500 mln zł, a dla województwa mazowieckiego – 110 mln zł.

Beneficjentami programu mogą być:

  • instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra kultury),
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN,
  • szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych),
  • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wyżej wymienione.

Co do sposobów realizacji programu, wsparcie ukierunkowane na zachowanie dziedzictwa będzie dotyczyć prac związanych z konserwacją i renowacją obiektów zabytkowych. Dofinansowanie będą mogły otrzymać także projekty związane z konserwacją zabytków ruchomych (w tym ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji – jako element projektu). Zakres wsparcia obejmie także działania mające na celu ochronę i zachowanie zabytkowych parków i ogrodów.

Więcej informacji na stronie: http://poiis.mkidn.gov.pl/