Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich obecnie instalowanie kamer telewizji przemysłowej (monitoringu) w domach pomocy społecznej – bez podstawy ustawowej – może naruszać przepisy konstytucji, a także postanowienia międzynarodowych aktów prawnych gwarantujących prawo do prywatności.

W ocenie RPO w ustawie należy także uregulować takie kwestie jak:

  • przekazywanie, odtwarzanie i utrwalanie obrazu lub dźwięku z monitoringu,
  • prawa osób monitorowanych oraz
  • zasady wykorzystania tych danych.

Zainstalowanie systemu monitoringu w pomieszczeniach mieszkalnych domów pomocy społecznej, zwłaszcza dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie, powinno mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na zagrożenie ich życia lub zdrowia.

Do RPO docierają sygnały o instalowaniu kamer w niektórych domach pomocy społecznej.

Luka w prawie w kwestii monitoringu w DPS

Ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) nie zawiera ani przepisów regulujących kwestię stosowania monitoringu w domach pomocy społecznej, ani zagadnień dotyczących gromadzenia, przetwarzania i przechowywania nagrań z monitoringu. Zdaniem RPO brak przepisów regulujących tę kwestię oznacza, że instalowanie kamer narusza przepisy konstytucji.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że każda ingerencja w prawo do prywatności powinna być uregulowane w ustawie.

Brak przepisów dotyczący instalowania monitoringu w domach pomocy społecznej narusza nie tylko przepisy konstytucji, ale także Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzoną w Rzymie 4 listopada 1950 r. – stwierdził RPO.