RPO chce zróżnicowania wysokości wynagrodzenia minimalnego w zależności od stażu pracy

Jak wskazał Rzecznik Praw Obywatelskich Konstytucja RP w art. 65 ust. 4 nakłada na ustawodawcę obowiązek określenia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przepis ten nie określa żadnych wskazówek co do sposobu ustalenia wynagrodzenia za pracę.

Do obliczenia wynagrodzenia przyjmuje się na podstawie art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 (dalej: MinWynagrU) przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń, określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem, że przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Powoduje to, że decydujące znaczenie ma łączne wynagrodzenie odpowiadające minimalnemu wynagrodzeniu (wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami).

Skargi do RPO

Do RPO napływa coraz więcej skarg, w których skarżący podkreślają, że jest wypłacane wszystkim pracownikom wynagrodzenie gwarantowane na poziomie minimalnym. W praktyce oznacza to, że brak jest możliwości zróżnicowania wysokości wynagrodzenia w zależności od stażu pracy, co prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania i niedyskryminacji pracowników posiadających dłuższy staż pracy (ponad 5 lat) w stosunku do pracowników nowozatrudnionych.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że omawiana sytuacja powoduje też kolizję z konstrukcją wynagrodzenia jako ekwiwalentu za pracę wykonaną (art. 13, art. 78 i art. 80 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. - dalej: KP) i traktowania wynagrodzenia jako świadczenia ustalonego przez strony w zależności od rodzaju wykonywanej pracy oraz kwalifikacji, a ponadto uwzględniającego ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 KP).

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska w omawianej sprawie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności