Wprowadzona zmiana jest realizacją stanowiska Komisji Europejskiej, przedstawionego w toku postępowania w sprawie notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich, przyjętego w art. 118 ustawy z 5.8.2015 r. o pracy na morzu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 616), zmieniającego art. 21 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU).

Na tej podstawie zwolnione od podatku są dochody marynarzy uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów. Aby uniknąć zarzutu dyskryminacji marynarzy pracujących na statkach innych niż o polskiej przynależności, w wyniku nowelizacji, art. 21 ust. 1 pkt 23c PDOFizU rozszerzono zwolnienie o statki o przynależności państw członkowskich UE oraz EOG. Zmiana zacznie obowiązywać od 1.1.2020 r., przy czym zmianę wprowadzoną niniejszą nowelizacją stosuje się do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym i obowiązują w okresie jej obowiązywania.