Przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ma on na celu dostosowanie treści rozporządzenia do zmiany wprowadzonej ustawą z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123). Zmiana przewiduje rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji, o których mowa w art. 23za ust. 1 i 1a PDOFizU – o uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Uzasadnienie gospodarcze transakcji ma na celu wyjaśnienie przez podatnika przyczyn gospodarczych zawarcia transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (podmiot rajowy). Lokalna dokumentacja cen transferowych – w przypadku transakcji, o których mowa w art. 23za ust. 1 i 1a PDOFizU – zawiera opis okoliczności, z których wynika obowiązek dokumentacyjny. Podmiot realizujący wskazany obowiązek powinien podać w lokalnej dokumentacji cen transferowych, czy wynika on z realizacji transakcji, o której mowa w art. 23za ust. 1 ww. ustawy (tzw. bezpośrednia transakcja rajowa) czy z transakcji, o której mowa w art. 23za ust. 1a (tzw. pośrednia transakcja rajowa).

Rozporządzenie ma wejść w życie 1.1.2021 r.