W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD 327). W projekcie tym przewidziano wiele zmian legislacyjnych m.in. w przepisach FinPubU. Jedna z projektowanych zmian dotyczy art. 232 FinPubU. Przepis ten w aktualnym brzmieniu stanowi, że:

1. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Natomiast w projektowanej zmianie przewiduje się treść:

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową (…).

Z pozoru nie ma wielkiej różnicy pomiędzy ww. regulacjami, lecz w praktyce takowa występuje. Zwrócono na to uwagę w uzasadnieniu ww. projektu. Po pierwsze podano, że w aktualnym stanie prawnym zmiana limitu zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie jest wyłączną kompetencją organu stanowiącego i zgodnie z art. 231 FinPubU może nastąpić, w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Po drugie, wg autorów projektu, proponowana zmiana umożliwi rozszerzenie kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego dotyczących dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej o możliwość zmiany limitów zobowiązań lub kwot wydatków na przedsięwzięcia w następstwie zmian w realizacji tego przedsięwzięcia. Ponadto zakres zmian dokonywanych (ewentualnie) przez zarząd uwarunkowany został niepogorszeniem wyniku budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla każdego roku objętego prognozą. Po trzecie zaznaczono, że proponowane rozwiązanie pozwoli na uelastycznienie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że propozycja ta ma generalnie charakter fakultatywny. Co ważne, organ stanowiący zachowa wpływ na przedmiotowe zmiany, bowiem stosowanie regulacji byłoby warunkowane odpowiednim upoważnieniem organu stanowiącego.

Podsumowując, proponowane w projekcie zmiany w zakresie konstrukcji art. 232 FinPubU są z pewnością korzystne z punktu widzenia praktyki samorządów. Możliwe będzie bowiem upoważnienie np. wójta gminy do dokonywania zmian w WPF w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, więc nie tylko przedsięwzięć finansowanych środkami europejskimi, jak jest obecnie, ale i wszelkich innych przedsięwzięć, czyli finansowanych środkami własnymi, krajowymi.

Źródło: RCL