Zmianie uległy m.in. zapisy zawarte w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a RozlDochSamTerytR. Zgodnie z dotychczasową treścią ww. regulacji:

1. Informacja podatnika zawiera:

(…)

2) liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu:

a) na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek – dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,

b) na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym – dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Wskazana informacja to tzw. Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – która również uległa zmianie na mocy ww. rozporządzenia z 10.3.2021 r.

Natomiast znowelizowana treść ww. regulacji § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy jest następująca:

a) na ostatni dzień miesiąca lub kwartału, za który przypada zaliczka na podatek, albo na dzień poprzedzający dzień wpłaty podatku płaconego w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, zwanego dalej „ryczałtem – dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego”.

Już z pierwszego porównania ww. norm wynika, że informacja podatnika ma zawierać dane nie tylko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych płaconego zaliczkowo, ale (po nowelizacji) także dane o tym podatku płaconym w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

Odpowiednio zmianom uległy także inne zapisy rozporządzenia, w tym § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 RozlDochSamTerytR.

Wskazane zmiany są istotne z punktu widzenia gospodarki finansowej JST. Jak bowiem wskazano w uzasadnieniu projektu ww. rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia uwzględnia możliwość podziału pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, także podatku płaconego w formie ryczałtu. Zatem zmiany proponowane w tym projekcie rozporządzenia spowodują, że dochody, jakie samorządy uzyskują z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych płaconego zarówno w formie zaliczek na podatek, jak i w formie ryczałtu, będą dzielone pomiędzy właściwe jednostki samorządu terytorialnego. Dalej wskazano, że celem szybkiego wejścia w życie rozporządzenia jest pełne zabezpieczenie realizacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowując należy przyjąć, że zmiany wprowadzone podanym rozporządzeniem, mają przede wszystkim na celu „zabezpieczenie” interesów finansowych JST o nowe dodatkowe dochody z nowego źródła podatku. W praktyce chodzi o rozszerzenie udziału JST w podatku dochodowym od osób prawnych płaconym zarówno w formie zaliczki, jak i w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.