Najnowszy projekt nowelizacji (numer z wykazu UD 327) zakłada wprowadzenie zmian m.in. w art. 257 pkt 1 FinPubU. Aktualne brzmienie ww. przepisu jest następujące:

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Natomiast wspomniany projekt zakłada nadanie mu następującej treści:

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot, uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych lub uzyskaniem środków przeznaczonych na określony cel, co do których organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie ma swobody podejmowania decyzji o ich przeznaczeniu.

W uzasadnieniu projektu m.in. wskazano, że wspomniana zmiana ma na celu uelastycznienie zarządzania budżetami JST. Proponuje się zmianę dopuszczającą wprowadzenie przez organ wykonawczy zmian do planu dochodów budżetu JST nie tylko w zakresie dotacji, ale również środków przeznaczonych na określony cel, co do których organ stanowiący nie ma swobody podejmowania decyzji o ich przeznaczeniu – bez względu na podmiot przekazujący te środki.

Warto dodać, że projekt nie przewiduje zmian w pozostałych kompetencjach organu wykonawczego JST, czyli wymienionych w pkt 2-4, które mają treść następującą:

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

(…)

2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;

3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Podsumowując, projektowane zmiany w art. 257 pkt 1 FinPubU niewątpliwie zmierzają w dobrym kierunku, bowiem usprawniają podejmowanie „decyzji” przez organy wykonawcze JST (np. wójta) w kontekście wprowadzania dochodów do budżetu.

Źródło: RCL