Rozszerzenie katalogu wyłączenia z obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych i waloryzacja kosztów realizacji umowy o zamówienie publiczne

  • Wyłączenie umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (dalej jako: „PPK”) z obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych.
  •  Propozycja waloryzacji kosztów realizacji umowy zamówienia publicznego.

Wyłączenie umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych

Ustawodawca w art. 120 PPKU dokonał zmiany Prawa zamówień publicznych. Zmiana dotyczy dwóch norm prawnych zwartych w art. 4 ust. 4 ZamPublU i art. 142 ust. 5 ZamPublU. Rozszerzono przesłankę zwalniającą z obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych odnoszącą się do umów z zakresu prawa pracy. Wskazano, że wyłączenie obejmuje również umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, modyfikacja art. 4 ust. 4 ZamPublU wynika stąd, że możliwość zawarcia umowy o zarządzanie PPK jest ściśle związana z umową o pracę, bowiem nie można jej zawrzeć bez istniejącego zatrudnienia.

Waloryzacja kosztów realizacji umowy zamówienia publicznego 

W umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy konieczne będzie uwzględnienie postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie PPKU, jeżeli zmiany te mają będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Proponuje się również waloryzację kosztów realizacji zamówienia publicznego wszczętego i zakończonego przed dniem wejścia w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która wynika z zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Artykuł 135 PPKU przewiduje, że wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia rozumiana jest jako suma wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikająca z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające, uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia zmiany wynagrodzenia. Brak porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie miesiąca od dnia wystąpienia z wnioskiem przez wykonawcę, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zawiadomienia zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej części zmienionego wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym w wykonaniu zamówienia.

Zmiany ustawy Prawa zmaówień publicznych wchodzą w życie w dniu 1.1.2019 r.

Autorka jest radcą prawnym
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności