Na posiedzeniu 10 stycznia 2014 r. Senat wprowadził 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Skierowany do Senatu projekt dotyczył rozszerzenia dotychczasowego katalogu prac dozwolonych w niedziele i święta. Postulowano w nim o dodanie do obecnego katalogu prac polegających na wykonywaniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni te są u niego dniami pracy oraz prac zapewniających funkcjonowanie takich stanowisk (druki sejmowe nr 1539 i 1944).

Pierwsza z przegłosowanych w Senacie poprawek wprowadziła zmianę redakcyjną, zapewniającą – w ocenie Senatu – wymaganą precyzję legislacyjną. Zawarty w projekcie ustawy zwrot „zapewniających funkcjonowanie stanowisk pracy” zastąpiony został zwrotem „zapewniających możliwość świadczenia usług”.

Druga wniesiona przez Senat poprawka rozszerzyła dotychczasowe zasady rekompensaty pracy świadczonej w niedzielę lub święta na pracowników wykonujących prace objęte nowelizacją. W konsekwencji pracownicy świadczący takie prace będą mieli prawo do innego dnia wolnego od pracy lub dodatku do wynagrodzenia na zasadach określonych obecnie w art. 15111 Kodeksu pracy.

24 stycznia 2014 r. Sejm na posiedzeniu przyjął wszystkie poprawki Senatu. Trzy dni później ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl