Celem rozporządzenia jest określenie warunków udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego oraz do kształcenia specjalnego dla uczniów:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b SysOśwU.

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników będzie obejmowała uczniów uczęszczających do:

1) klas VI szkół podstawowych,

2) klas III gimnazjów,

3) szkół ponadgimnazjalnych:

a) zasadniczych szkół zawodowych,

b) liceów ogólnokształcących,

c) techników,

d) szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

4) do klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

5) klas III–VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,

6) klas III–VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,

7) klas III i VI–IX ogólnokształcących szkół baletowych, lub liceów plastycznych.

W ramach programu będzie również finansowany zakup materiałów edukacyjnych (materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym do szkół podstawowych, klas III gimnazjów, lub szkół ponadgimnazjalnych.

Wysokość dofinansowania

Wartość pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określa § 3 projektu rozporządzenia. Pomoc finansowa nie może przekroczyć:

1) 225 zł – dla ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, albo uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej;

2) 770 zł – dla ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego,

3) 325 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

4) 770 zł – dla ucznia:

a) niesłyszącego,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

– uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

5) 350 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

6) 607 zł – dla ucznia:

a) niesłyszącego,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

– uczęszczającego do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego,

7) 390 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej;

8) 445 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

h) – uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;

9) 175 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy I–III szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 SysOśwU.

Tryb ubiegania się o przyznanie pomocy

Stosownie do § 4 projektu rozporządzenia do udzielenie pomocy konieczne jest złożenie wniosku. Wniosek będzie mógł być złożony przez:

1) rodziców ucznia,

2) prawnych opiekunów ucznia,

3) rodziców zastępczych uczniów,

4) osób prowadzących rodzinny dom dziecka,

5) pełnoletniego ucznia,

6) nauczyciela,

7) pracownika socjalnego,

8) innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek będzie się składało do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Termin złożenia wniosku będzie ustalano odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku będzie kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 OświatU. W przypadku szkół artystycznych i rolniczych terminy składania wniosków będą określone w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Następnie dyrektor szkoły będzie zobowiązany do sporządzenia listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych (§ 5 projektu rozporządzenia). Lista powinna być przekazana do organu prowadzącego szkołę, który będzie odpowiedzialny za wypłatę środków. W związku z powyższym środki pieniężne na udzielenie pomocy są przekazywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta, na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę. Szkoły prowadzone przez ministrów dostaną środki od właściwych ministrów. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.