1.1.2017 r. wchodzi w życie nowy przepis ustawy z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm., dalej: KartaNauczU). Z tym dniem dodaje się do Rozdziału 10 Odpowiedzialność dyscyplinarna art. 85p KartaNauczU. Przypomnijmy, że ustawą z 18.3.2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668), które weszła w życie z 31.5.2016 r. nadano nowe brzmienie całemu rozdziałowi 10. Celem nowelizacji było uporządkowanie materii związanej z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli, przy jednoczesnym przeniesieniu przepisów, które dotychczas były uregulowane na poziomie rozporządzenia MEN z 22.1.1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. Nr 15, poz. 64, ze zm.) na poziom ustawy.

Stosownie do art. 85p ust. 1 KartaNauczU przewodniczący komisji dyscyplinarnych i ich zastępcy, przewodniczący składów orzekających oraz rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy otrzymują wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest ustalane w zależności od tego jaką funkcję członek komisji dyscyplinarnej pełni. I tak przewodniczącemu komisji dyscyplinarnej i jego zastępcy wypłacane będzie wynagrodzenie miesięczne. Przewodniczący składu orzekającego – wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy zakończonej wydaniem orzeczenia lub postanowienia. Z kolei rzecznikowi dyscyplinarnemu i jego zastępcy – wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz wynagrodzenie za udział w postępowaniu dyscyplinarnym.

Należności te zaliczane są do kosztów postępowania dyscyplinarnego i pokrywane odpowiednio przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna albo przez organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego (art. 85r ust. 1 pkt 3 i ust. 2 KartaNauczU).

Warto zwrócić uwagę, że chodź przepis ustawy przesądza, że poszczególnym osobom uczestniczącym w postępowaniu dyscyplinarnym należy się wynagrodzenie, to o jego wysokości będą decydowały organy, który albo powołały daną osobę, albo organ, przy którym komisja działa. Niemniej organy te nie będą miały dowolności w ustalaniu wysokości wynagrodzenia. Na podstawie art. 85p ust. 3 KartaNauczU minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokość wynagrodzenia obrońcy z urzędu, uwzględniając zakres obciążenia zadaniami oraz konieczność sprawnego prowadzenia postępowań. Projekt rozporządzenia wykonującego art. 85p ust. 3 KartaNauczU został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Projekt przewiduje, że wysokość wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających, rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców będzie określona jako przedział procentowy w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008), tj. kwoty 1850 zł brutto.

Przewodniczący komisji dyscyplinarnej
i jego zastępcy

Wynagrodzenie miesięczne w wysokości od 5 do 24% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem że wysokość wynagrodzenia, jest uzależniona od liczby spraw rozpatrywanych przez komisje dyscyplinarne, zakończonych wydaniem orzeczenia lub postanowienia

Przewodniczący składu orzekającego komisji dyscyplinarnej

Wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy, zakończonej wydaniem orzeczenia lub postanowienia, w wysokości od 5 do 24% minimalnego wynagrodzenia

Rzecznik dyscyplinarny oraz jego zastępcy

Wynagrodzenie za:

1) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – w wysokości od 5 do 24 % minimalnego wynagrodzenia;

2) udział w postępowaniu dyscyplinarnym – w wysokości od 5 do 24 % minimalnego wynagrodzenia

Obrońca z urzędu

Wynagrodzenie za udział w postępowaniu dyscyplinarnym w wysokości:

1) 720 zł – przed komisją dyscyplinarną pierwszej instancji;

2) 840 zł – przed odwoławczą komisją dyscyplinarną

Elastyczny sposób ustalania wysokości ww. wynagrodzeń (wynagrodzenie będzie mogło być ustalane w określonym przedziale określonym przez rozporządzenie) umożliwi organom prowadzenie polityki wydatkowej dostosowanej do swoich możliwości finansowych oraz zakresu obciążenia zadaniami.