Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku składanego celem otrzymania wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego

Mając na uwadze, że ostatnia nowelizacja przepisów ustawy z 9.10.2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1925 ze zm.) rozszerzyła zakres stosowania w/w ustawy, m. in. poprzez wprowadzenie nowego instrumentu, jakim jest pożyczka na spłatę zadłużenia (chodzi o spłatę pozostałej części zadłużenia w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości po cenie niższej niż wartość zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego) oraz promesa jej otrzymania, dokonano również zmiany w zakresie wymogów dotyczących wniosku o uzyskanie powyższego wsparcia, w związku z czym niezbędne stało się także określenie nowego jego wzoru.

Projektowane rozporządzenie zastąpić ma jednocześnie rozporządzenie Ministra Finansów z 10.2.2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2016 r. poz. 196). Powyższe rozporządzenie traci bowiem moc 1.1.2020 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1358).

Zaproponowany przez projektodawców wzór wniosku opatrzony został jednocześnie:

1) objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia;

2) informacją o konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających takie dane i informacje jak:

a) imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL (o ile został nadany) oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

b) w przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia ‒ informacje dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości poprzez przedłożenie ‒ pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ‒ oświadczenia, że nabywcą tej nieruchomości nie jest członek rodziny w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 3 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.; dalej: ŚOZŚrPubU), osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym ani osoba będąca z nim w bliskim stosunku w rozumieniu przepisu art. 527 § 3 ustawy z 23.4.1964 r. ‒ Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.; dalej: KC) oraz załączenia do wniosku dokumentów dotyczących sprzedaży kredytowanej nieruchomości (które to wymogi wchodzą w życie z dniem 1.1.2020 r.);

3) informacją o konieczności załączenia następujących dokumentów:

a) w przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia – oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nabywcą tej nieruchomości nie jest członek rodziny w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 3 ŚOZŚrPubU, osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym ani osoba będąca z nim w bliskim stosunku w rozumieniu przepisu art. 527 § 3KC oraz dokumentu dotyczącego sprzedaży kredytowanej nieruchomości;

b) w przypadku ubiegania się o udzielenie promesy ‒ przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości (który to wymóg wchodzi w życie z dniem 1.1.2020 r.);

4) informacją o:

a) treści oświadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 9.10.2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1925 ze zm.);

b) skutkach otrzymania nienależnego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

Ponadto wniosek będzie zawierał także oświadczenia kredytobiorcy dotyczące przesłanek przyznanego wsparcia, tj. m. in. posiadania statusu osoby bezrobotnej przez co najmniej jednego z kredytobiorców, czy też miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego w relacji do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć również oświadczenia o wysokości miesięcznych dochodów osiąganych przez jego gospodarstwo domowe i liczbie osób, które tworzą gospodarstwo domowe, a także oświadczenia w zakresie wysokości miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego i wartości współczynnika wyrażającego relację wysokości płaconej raty do osiąganych dochodów.

Wzór wniosku uwzględnia także przypadek otrzymania nienależnego wsparcia lub nienależnej pożyczki na spłatę zadłużenia – kredytobiorca dokona wówczas zwrotu środków równych kwocie przyznanego wsparcia lub przyznanej pożyczki na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek Funduszu Wsparcia Kredytobiorców środków z tytułu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego pisemnej informacji o uzyskaniu nienależnego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

Projekt rozporządzenia skierowany został do uzgodnień międzyresortowych. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1.1.2020 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1358).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności