Rozporządzenie w sprawie elektronizacji weszło w życie

Jego wydanie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10g ZamPublU, który jest jednym z przepisów wdrażających do polskiego prawa wymogi nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady - 2014/24/UE i 2014/25/UE w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej między zamawiającymi i wykonawcami.

Rozporządzenie określa wymagania w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej służące zapewnieniu ogólnodostępności, stabilności, przejrzystości i niedyskryminacji urządzeń i narzędzi wykorzystywanych przy komunikacji elektronicznej, w tym w zakresie odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz interoperacyjności tych narzędzi i urządzeń z będącymi w powszechnym użyciu produktami technologii komunikacji i informatycznymi, a także zagwarantowaniu bezpieczeństwa przekazywania danych przy użyciu tych urządzeń i narzędzi.

Zakłada ono, że korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami przekazywana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej będzie odbywała się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, poczty elektronicznej lub faksu , z jednoczesnym zaznaczeniem, że wykonawcy składają oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie oświadczenia i inne dokumenty, dla których istnieje wymóg podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Rozporządzenie jedynie w sposób ramowy określa wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą przede wszystkim przepisy ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570; dalej: InformPodPublU) i przepisy wydane na podstawie art. 18 InformPodPublU, które określają m.in. minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz ustanawiają Krajowe Ramy Interoperacyjności systemów teleinformatycznych. Podstawowym aktem prawnym w zakresie elektronizacji działań podmiotów wykonujących zadania publiczne jest InformPodPublU.

Jak czytamy w uzasadnieniu do Rozporządzenia, zamawiający stosujący środki komunikacji elektronicznej przy wykonywaniu zadań publicznych są obecnie zobligowani do stosowania zdecydowanej większości wymogów określonych projektowanym Rozporządzeniem na mocy obowiązujących aktów prawnych. Dlatego ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych przepisów już do 12.7.2017 r., aby umożliwić zamawiającym skorzystanie z regulacji, które porządkują zasady prowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 12.7.2017 r. Nie oznacza to jednak pełnej elektronizacji zamówień od tej daty. W stosunku do zamawiających innych niż centralny zamawiający przepisy dotyczące składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ZamPublU, w tym JEDZ, będą miały zastosowanie od 18.4.2018 r., zaś pozostałe przepisy od 18.10.2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności