Wprowadzany rozporządzeniem jednolity europejski dokument zamówienia ma zastąpić dotychczasowe dokumenty składane przez wykonawców na etapie postępowania, zarówno własne – np. o braku podstaw wykluczenia lub spełnianiu warunków, jak i pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych – np. KRK, KRS, US. Dokument ma mieć charakter oświadczenia własnego wykonawcy. Całe rozporządzenie składa się z dwóch elementów – instrukcji wypełniania oraz wzoru właściwego dokumentu jednolitego.

Niezależnie od losów zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych, najpóźniej 18.4.2016 r. rozporządzenie to wejdzie w życie na terenie całej UE. Ze względu na charakter rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio, bez konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego.