Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej

Nowe przepisy przewidują dla osób zatrudnionych w urzędach skarbowych wynagrodzenie prowizyjne z tytułu wyegzekwowanej kwoty w wysokości:

 1. 3% sumy kwot uzyskanych w danym miesiącu – w przypadku gdy suma tych kwot nie przekracza 67-krotności najniższego wynagrodzenia zasadniczego,
 2. 1,5% sumy kwot uzyskanych w danym miesiącu – od nadwyżki ponad kwotę przekraczającą 67-krotność najniższego wynagrodzenia zasadniczego i nieprzekraczającą 200-krotności najniższego wynagrodzenia zasadniczego,
 3. 1% sumy kwot uzyskanych w danym miesiącu – od nadwyżki ponad kwotę przekraczającą 200-krotność najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenie prowizyjne nie może jednak przekraczać 6-krotności najniższego wynagrodzenia zasadniczego, czyli wynagrodzenia zasadniczego ustalonego z zastosowaniem najniższego mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w urzędach skarbowych na stanowiskach wspomagających w służbie cywilnej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej.

Dla osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych egzekucji administracyjnej urzędu skarbowego na stanowisku:

 • kierownika działu,
 • kierownika samodzielnego referatu albo
 • kierownika referatu,

rozporządzenie przewiduje wynagrodzenie z tytułu kierowania taką komórką w wysokości 75% średniej kwoty wynagrodzeń prowizyjnych przysługujących bezpośrednio podległym pracownikom za okres, w którym powstało ich uprawnienie do wynagrodzenia prowizyjnego.

Natomiast kierownikom działów, w których wyodrębniono referaty, przysługuje wynagrodzenie z tytułu kierowania takim działem w wysokości 75% średniej kwoty wynagrodzeń przysługujących podległym kierownikom referatów za okres, w którym powstało uprawnienie kierowników referatów do wynagrodzenia prowizyjnego.

W odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach morskich, biorących udział w próbach technicznych statków na morzu po budowie lub remoncie albo wykonujących w czasie pracy statku zadania statutowe urzędu nowe rozporządzenie nie przewiduje zmian. Osobom tym, wzorem poprzedniej regulacji, przysługuje bezpłatne wyżywienie lub ekwiwalent pieniężny według norm stosowanych w czasie eksploatacji statku.

Natomiast od 1.4.2015 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach górniczych, wykonujących czynności inspekcyjno-techniczne. Osobom tym przysługują – z okazji Dnia Górnika – dzień wolny od pracy oraz nagroda w wysokości jednodniowego wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy. Osoby wykonujące czynności inspekcyjno-techniczne pod ziemią mają prawo do specjalnego wynagrodzenia miesięcznego w wysokości:

 1. 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – do 5 lat pracy;
 2. 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – po 5 latach pracy;
 3. 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – po 10 latach pracy;
 4. 40% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – po 15 latach pracy.

Natomiast osoby wykonujące takie czynności wyłącznie na powierzchni mają prawo do specjalnego wynagrodzenia miesięcznego w wysokości:

 1. 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – do 5 lat pracy;
 2. 10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – po 5 latach pracy;
 3. 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – po 10 latach pracy;
 4. 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – po 15 latach pracy.

Takie samo wynagrodzenie przysługuje osobie wykonującej czynności inspekcyjno-techniczne pod ziemią wyłącznie w odniesieniu do metra oraz tuneli drążonych z zastosowaniem techniki górniczej.

Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w okręgowym urzędzie górniczym lub specjalistycznym urzędzie górniczym, wykonujący czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych w warunkach uciążliwych, za pracę w niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy oraz za pracę w inne dni niebędące dniami pracy w urzędzie mają prawo do:

 • wynagrodzenia jak za pracę w dniu będącym dniem pracy w urzędzie oraz innego wolnego od pracy dnia przypadającego w dniu pracy w urzędzie albo
 • wynagrodzenia jak za dzień będący dniem pracy w urzędzie oraz dodatku w wysokości 100% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Przy czym wynagrodzenie przysługuje, pod warunkiem, że praca w niedziele i święta ma dla nich charakter stały.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności