W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 655 opublikowano ustawę z 11.3.2022 r. o obronie Ojczyzny (dalej: ObrOjczyznyU), która uchyla 14 ustaw dotyczących obronności. Wśród uchylonych ustaw, jak wynika z art. 823 pkt 2 ObrOjczyznyU, jest ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.; dalej: ObrRPU).

W art. 822 ObrOjczyznyU wskazano przepisy ObrRPU, na podstawie których wydano przepisy wykonawcze i określono, do kiedy obowiązują. Nie wymieniono jednak przepisów ObrRPU, na podstawie których wydano przepisy wykonawcze dotyczące obrony cywilnej. Chodzi tu o rozporządzenia:

  • Rady Ministrów z 25.6.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. poz. 850);
  • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.9.2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz.U. z 2002 r. poz. 1391);
  • Rady Ministrów z 29.3.2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska (Dz.U. z 2005 r. poz. 518);
  • Rady Ministrów z 29.3.2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej (Dz.U. z 2005 r. poz. 519);
  • Rady Ministrów z 4.4.2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej (Dz.U. z 2005 r. poz. 722);
  • Ministra Obrony Narodowej z 27.4.2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień (Dz.U. z 2006 r. poz. 576).

Z art. 822 ust. 1 i 2 ObrOjczyznyU wynika, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie wymienionych przepisów ObrRPU, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie odpowiednich, wymienionych przepisów ObrOjczyznyU, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ObrOjczyznyU, oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych. Natomiast dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 176 ust. 6 i art. 177 ust. 3 ObrRPU zachowują moc do 31.12.2022 r. oraz mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych. Nie dość, że wśród przepisów ObrRPU wymienionych w art. 822 ust. 1 i 2 ObrOjczyznyU nie ma tych, na podstawie których wydano wymienione wyżej rozporządzenia dotyczące obrony cywilnej, to jeszcze rozporządzeń tych także wprost nie uchylono.

Podsumowując, przepisy przejściowe ObrOjczyznyU nie uchylają tych rozporządzeń, ale też nie wskazują daty, do której mają obowiązywać. Oznacza to, że po wejściu w życie ObrOjczyznyU rozporządzenia te nadal będą obowiązywać pomimo uchylenia ObrRPU.