Zdefiniowanie umów mieszanych

Umowom mieszanym poświęcony został rozdział 2 projektowanej ustawy o umowach i koncesji na roboty budowlane lub usługi z 31.3.2016 r. Zgodnie z projektem jeżeli przedmiot umowy koncesji obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz świadczenie usług, do zawarcia umowy koncesji stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju koncesji, który odpowiada głównemu przedmiotowi danej koncesji.

Przewidziano także, że jeżeli przedmiot umowy koncesji będzie obejmował usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. (Dz. Urz. L 94 z 28.3.2014r.) w sprawie udzielania koncesji oraz inne usługi – w takim przypadku należy stosować przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego szacowany udział w tym zamówieniu jest największy.

Jeżeli zaś przedmiot umowy koncesji, który nie może być podzielony, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, obejmuje umowę koncesji na usługi i zamówienie publiczne na dostawy, główny przedmiot ustala się, przez określenie, która z szacowanych wartości danych usług lub dostaw jest wyższa.

Podzielenie przedmiotu koncesji

Autor projektu przewidział, że w sytuacji, gdy przedmiot umowy koncesji można podzielić, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, zamawiający może zawrzeć odrębne umowy, których przedmiotem będą poszczególne odrębne części. Istotnym jest, aby w takim przypadku zostały zastosowane do postępowania o zawarcie każdej z umówprzepisy właściwe dla tych części z uwagi na ich charakterystyczne cechy. Zamawiający może zdecydować, czy zawiera odrębne umowy, czy też jedną umowę koncesji.

Warto zwrócić uwagę, iż projekt bardzo precyzyjnie w art. 7–9 określa regulacje dotyczące umów mieszanych. Należy jednak pamiętać, że zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy podejmować decyzji o zawarciu jednej umowy koncesji lub kilku odrębnych umów koncesji.

Projekt ustawy przewiduje, że regulacje wejdą z wyjątkami w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia ustawy.