Różnicowanie płac ze względu na płeć pracowników ma być mobbingiem

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy jest w pracach sejmowych (druk nr 463). Jego autorami jest grupa posłów, która w uzasadnieniu podkreśla, że mimo obowiązującej zasady niedyskryminacji płacowej ze względu na płeć (por. art. 183a § 1 i art. 183c KP), rozdźwięk w wysokości uzyskiwanych zarobków jest wciąż wysoki. Według danych GUS za październik 2018 r. (ostatnie dostępne informacje z uwagi na dwuletnią cykliczność ich przygotowywania) przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było wyższe o 19,9% niż kobiet.

Żeby przeciwdziałać skuteczniej takiemu zjawisku, posłowie proponują rozszerzyć definicję mobbingu, zawartą w art. 943 § 2 KP, o różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika. Miałaby ona brzmieć następująco: „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu albo różnicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub majce na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”

Taka zmiana prowadzi do przyznania pracownikowi niżej wynagradzanemu tylko z powodu płci uprawnienie do:

  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jeśli mobbing płacowy wywoła u niego rozstrój zdrowia (art. 943 § 3 KP),
  • odszkodowania na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdy dozna mobbingu płacowego lub z jego powodu rozwiąże umowę o pracę (art. 943 § 4 KP).
Ważne

Zmiana definicji mobbingu wyposaży pracownice i pracowników w dodatkowe instrumenty do walki z mobbingiem płacowym oprócz prawa do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie art. 183d KP.

Projekt przewiduje, że nowa definicja mobbingu miałaby obowiązywać po upływie 30 dni od ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności