Przypomnijmy, że jeśli podatnik złoży w zatrudniającym go zakładzie pracy oświadczenie, że za dany rok planuje opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

  • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali (85 528 zł), a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 46,33 zł);
  • dochody podatnika przekroczą pułap 85 528 zł, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% miesięcznego dochodu.

Płatnicy pobierają podatek według przedstawionych powyżej zasad począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wspomniane oświadczenie zostało złożone.

W przypadku zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości do opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, podatnik jest zobligowany do poinformowania o tym podmiot zatrudniający. W takich okolicznościach od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zatrudniona osoba przestała spełniać warunki do korzystania z preferencyjnych reguł podatkowych, zaliczki na podatek winny być pobierane według zasad ogólnych.

W powszechnie obowiązujących przepisach nie określono wzoru dokumentu, o którym mowa powyżej. Przykładowy wzór oświadczenia o wspólnym rozliczeniu ze współmałżonkiem może wyglądać następująco:

Łódź, 31 stycznia 2017 r.

Rafał Pluciński

ul. Smocza 17 m. 21

93-520 Łódź

ANIMA Sp. z o.o.

ul. Dachowa 20

93-304 Łódź

Oświadczenie

Na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy z 26.6.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oświadczam, iż za rok 2017 zamierzam opodatkować swoje dochody łącznie z małżonką, która w 2017 r. nie uzyska żadnych przychodów.

Jednocześnie zobowiązuję się do zgłaszania wszelkich zmian informacji podanych w niniejszym oświadczeniu.

Rafał Pluciński