W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 467 opublikowano ustawę z 27.1.2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 7 ust. 8d4 PrEnerg, w przypadku gdy podmiot, ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. Koszt instalacji układu zabezpieczającego i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Z art. 4 ust. 1 ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 610 ze zm.; dalej: OdnŹródłaEnU), sprzedawca zobowiązany (art. 40 ust. 1a OdnŹródłaEnU), dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

  • większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
  • nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8 (dalej: rozliczenia).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 OdnŹródłaEnU, takich rozliczeń korzysta prosument energii odnawialnej, którego mikroinstalacja została przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej po 31.3.2022 r. na podstawie kompletnego i poprawnego zgłoszenia z art. 7 ust. 8d4 PrEnerg, złożonego w do 31.12.2023 r. (dalej: zgłoszenie), w przypadku gdy prosument ten w do 31.3.2022 r. zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego.

Taką umowę wspomniany tu prosument energii odnawialnej może zawrzeć też z innym podmiotem, który realizuje projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z 11.7.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818), czyli przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Projekt ten ma być dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c tej ustawy, czyli określony w tym przepisie program służący realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności.

Nowelizacja dodaje nowe ust. 6–1 do art. 4d OdnŹródłaEnU, które dotyczą zasad składania zgłoszeń i składania oświadczeń przez prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w przytoczonym wyżej art. 4 ust. 2 pkt 3 OdnŹródłaEnU.

Ważne

W przypadku gdy zgłoszenie, złożone do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do 31.12.2023 r., jest niekompletne lub niepoprawne, to operator ten wzywa do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że niewykonanie wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje brak możliwości skorzystania przez prosumenta energii odnawialnej z rozliczeń. W tym przypadku operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wskazuje w wezwaniu przyczyny uznania zgłoszenia za niepoprawne lub niekompletne. Jeżeli w odpowiedzi na to wezwanie, w terminie w nim wskazanym złożone zostanie kompletne i poprawne zgłoszenie, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4 PrEnerg, to uznaje się, że zgłoszenie zostało złożone w terminie do 31.12.2023 r.

W celu skorzystania z rozliczeń prosument energii odnawialnej przekazuje sprzedawcy zobowiązanemu, do 31.12.2023 r. pisemne oświadczenie o następującej treści:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że w terminie do 31 marca 2022 r. zawarłem umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, oraz na dzień złożenia oświadczenia umowa ta nie została rozwiązana.

Oświadczenie to zawiera imię i nazwisko wspomnianego wyżej prosumenta energii odnawialnej, jego adres zamieszkania, miejsce i datę złożenia oświadczenia oraz jego podpis. Oświadczenie zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ważne

Do spraw wszczętych i niezakończonych dotyczących zgłoszeń, o których mowa w art. 7 ust. 8d4 PrEnerg, złożonych przed 26.2.2022 r., stosuje się przytoczone wyżej nowododane przepisy art. 4d ust. 6–11 OdnŹródłaEnU.