Rozliczanie umowy zawartej przez gminę z wykonawcą zamówienia nie może być dokonywane w sposób dowolny

Wstępnie warto przypomnieć, że gmina wyłania wykonawców wspomnianych usług z uwzględnieniem stosownych regulacji prawnych CzystGmU oraz PrZamPubl. Na szczególną uwagę w podanym kontekście zasługują przepisy art. 44 ust. 2 i 4 FinPubU.

Z tych regulacji prawnych wynika, że:

2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

4. Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Wskazane regulacje, po pierwsze nakładają powinność zawierania umów zgodnie z określonymi regulacjami z zakresu zamówień publicznych. Po drugie, obligują jednostki sektora finansów publicznych, czyli m.in. gminy, do dokonywania wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. W praktyce oznacza to powinność dokonywania wydatków w zgodzie z konkretnymi regulacjami, w tym z ustawami, rozporządzeniami, czy umowami.

Regionalna izba obrachunkowa wskazała zaś, że wydatki nie były wykonywane zgodnie z ww. umową, bowiem wynagrodzenie wypłacono wykonawcy na podstawie faktur wystawianych w pierwszych dniach każdego miesiąca, zamiast po jego zakończeniu, co było niezgodne właśnie z postanowieniami wspomnianej umowy zawartej przez gminę z wykonawcą.

W zaleceniu pokontrolnym wskazano zaś, że należy dokonywać wypłaty wynagrodzenia za zrealizowane usługi zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej z wykonawcą.

Wskazane zalecenie pokontrolne regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione.

Końcowo warto dodać, że jednostka samorządu terytorialnego przy dokonywaniu wydatków powinna mieć także na uwadze inne regulacje prawne, w tym art. 44 ust. 3 FinPubU, gdzie m.in. postanowiono, że wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Podsumowując, wskazać należy, że zastrzeżenia pokontrolne regionalnej izby obrachunkowej są uzasadnione. Gmina nie może w sposób dowolny dokonywać wydatków w ramach umów zawartych z wykonawcami, w tym usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. Gmina musi respektować postanowienia umów, bowiem w przeciwnym razie z dużym prawdopodobieństwem może interweniować właściwa miejscowo regionalna izba obrachunkowa.

Źródło: https://szczecin.rio.gov.pl/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności