Artykuł 1 ust. 2 pkt 3 i 4 PolicjaU stanowi, że do jej podstawowych zadań Realizacja tych zadań następuje m.in. na podstawie przepisów: KPK, ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.