Rozbudowa budynku gospodarczego o wiatrołap a pozwolenie na budowę – wyrok WSA

Rozbudowa budynku gospodarczego o wiatrołap wymaga pozwolenia na budowę. Taki wniosek wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 16.11.2017 r. (II SA/Bk 484/17). Sprawa dotyczyła wydania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego decyzji nakazującej rozbiórkę samowolnej rozbudowy budynku gospodarczego o ganek (wiatrołap). W stanie faktycznym sprawy na jednej działce były posadowione dwa budynki gospodarcze w kształcie litery L, jeden parterowy, drugi piętrowy. Do obiektu piętrowego został dobudowany parterowy ganek (wiatrołap) o wymiarach ok. 3,15 m x 3,30 m. Przez dobudowany wiatrołap zapewniono wejście do pomieszczenia, w którym była wykonana konstrukcja stalowych schodów prowadzących na piętro. Budynek, przy którym wykonano ganek, użytkowany był jako gospodarczy. Ponieważ inwestor nie przedstawił zaświadczenia właściwego organu o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ani projektu budowlanego, ani oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wydano decyzję nakazującą rozbiórkę.

Od decyzji odwołał się inwestor, który dowodził, że wykonana przez niego inwestycja to budowa wolnostojącego budynku gospodarczego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, dalej: PrBud). Inwestycja powinna być zaliczana do budynków wolnostojących, gdyż jest samodzielna z punktu widzenia funkcjonalno – użytkowo – technicznego. W związku z powyższym rozbudowa budynku gospodarczego nie wymagała pozwolenia na budowę, ale tylko zgłoszenia. Dodatkowo inwestor wskazał, że przeprowadzona przez niego inwestycja może być również zaliczona do kategorii ganków przydomowych, które też nie wymagają pozwolenia na budowę. W ocenie inwestora termin "przydomowy" powinien być rozumiany jako znajdujący się w pobliżu indywidualnego domu (miejsca) przeznaczonego do zamieszkiwania osób. Inwestor wskazał na przydomową oczyszczalnię ścieków, która przecież nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego, a nadal jest określona jako przydomowa.

Sąd orzekający uznał jednak, że przedmiotowy ganek nie może być uznany za wolnostojący parterowy budynek gospodarczy, gdyż z akt sprawy wynika jednoznacznie, że ganek (wiatrołap) został dobudowany do już istniejącego budynku gospodarczego. Ponadto przez dobudowanie ganku zapewniono wejście do pomieszczenia, w którym wykonana jest konstrukcja stalowych schodów prowadzących na piętro. Co do charakteru budynku sąd nie miał wątpliwości, że dobudowany ganek nie ma charakteru wolnostojącego, ponieważ nie istnieje do niego swobodne dojście czterech stron. Uniemożliwia to połączenie z wcześniej wybudowanym budynkiem gospodarczym. Budynek wolnostojący musi mieć suwerenną konstrukcję obiektu oraz być oddalony od innych obiektów budowlanych.

Drugą kwestią rozstrzyganą przez sąd było uznanie dobudowanego ganku jako przydomowego ganku, który stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 2 PrBud nie wymaga pozwolenia na budowę, a zgłoszenia. Ponieważ PrBud nie zawiera legalnej definicji „ganku”, skład orzekający posłużył się powszechnym rozumiem tego terminu. Przez ganek należy rozumieć zatem elementem budynku, który może występować jako: przybudówka z zewnętrznymi schodami przed wejściem do budynku. Ganek może być zamkniętą ścianami konstrukcją lub otwartą, nakrytą daszkiem konstrukcją. Zawsze jednak charakter i funkcja przydomowego ganku uwzględniają jego trwale powiązania z budynkiem mieszkalnym. Ganek przydomowy pełni funkcję służebną i pomocniczą do budynku mieszkalnego. Nie może więc ganek znajdować się w pewnej odległości od domu. Gdyby przyjąć, że ganek przydomowy nie musi być połączony z budynkiem mieszkalnym, każdy ganek znajdujący się na danej nieruchomości w obrębie jednego gospodarstwa domowego należałoby uznać za "przydomowy". Takie rozumowanie doprowadziłoby do nadinterpretacji zwrotu, a w konsekwencji obejścia art. 29 ust. 1 pkt 2 PrBud.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności