W kontekście podanej problematyki warto wstępnie przypomnieć brzmienie art. 212 FinPubU, który określa elementy składowe uchwały budżetowej. W kontekście sygnalizowanej problematyki na szczególną uwagę zasługuje również art. 222 FinPubU, w którym postanowiono, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Ponadto, zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w ust. 1 i 2.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 20.9.2022 r. (Nr 847.94.2022). W stanie faktycznym ww. sprawy ustalono, że dokonano: (…) zwiększenia określonej w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej kwoty rezerwy ogólnej o 390.000,00 zł do kwoty 515.668,93 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały kwotę tę wykazano w dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 „Rezerwy”. W uchwale zmieniającej uchwałę budżetową określono łączną kwotę planowanych wydatków na sumę 47.465.242,61 zł, co oznacza, że kwota rezerwy ogólnej stanowi 1,086% planu wydatków budżetu ogółem.

Organ nadzoru ustalił, że w myśl ww. art. 222 ust. 1 FinPubU, rezerwę ogólną w budżecie gminy można tworzyć w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planu wydatków budżetu ogółem. Mając na uwadze postanowienia tego przepisu rada miejska mogła utworzyć rezerwę ogólną maksymalnie w wysokości 474 652,42 zł, czyli o 41 016,51 zł niższą od obecnie ustalonej.

Organ nadzoru wyznaczył gminie termin do 31.10.2022 r. na naprawę budżetu w ww. zakresie przedmiotowym, pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w podanej części.

Podsumowując, założenia regionalnej izby obrachunkowej są prawne uzasadnione. Rezerwa ogólna może ulec zwiększeniu nawet w ostatnich miesiącach roku, o ile zwiększeniu następuje w limitach wynikających z FinPubU. Limit górny to 1% wydatków budżetu JST.

Źródło: RIO w Lublinie