Nowelizacja z 10.7.2015 r. o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1359) dokonała zmiany art. 107 ust. 6 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930) w kwestii wydania rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Mają one wejść w życie 11.9.2016 r.

Proponowane zmiany

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego określa terminy i sposób przeprowadzania wywiadu. Dodano w nim również nowy wzór oświadczenia niezbędnego do przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w wersji elektronicznej przy użyciu Terminala Mobilnego.

Projekt rozporządzenia określa ponadto wzór oświadczenia o stanie majątkowym. Chodzi o sytuację, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż w ust. 5b art. 107 PomSpołU. Można wówczas domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

Projekt rozporządzenia określa również wzór legitymacji pracownika socjalnego oraz sposób przeprowadzenia wywiadu u osób ubezwłasnowolnionych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzasadnia zmiany tym, że dotychczasowy wzór wywiadu nie pozwalał na ustalenie sytuacji niektórych osób, a przepisy nakładały na pracowników socjalnych obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wprowadzone nowe części wzory są odpowiednio przystosowane do ustalania przez pracowników socjalnych sytuacji określonych również w ustawach o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.